Keskkonnaamet ei luba Harku järve äärsetel kinnistutel, algselt planeeritud lageraiet. Otsus ei puuduta aga varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraideid ja aegjärkset raiet. Need on jätkuvalt lubatud.